Definify.com

Definition 2022


hektoliter

hektoliter

Swedish

Noun

hektoliter c

  1. hectoliter