Definify.com

Definition 2022


Translingual

Han character

(radical 61 +9, 13 strokes, cangjie input 田月心 (WBP), four-corner 60332, composition)

References


Chinese

simp. and trad.

Glyph origin

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*ŋoː, *ŋo
*ŋoːʔ, *ŋoːs
*ŋoːʔ
*ŋoːʔ
*ŋoːʔ, *ŋo
*ŋoːʔ
*ŋo
*ŋo
*ŋo, *ŋos
*ŋo
*ŋo
*ŋo
*ŋo, *ŋoŋ
*ŋo
*ŋos
*ŋos
*ŋos
*ŋos
*ŋoŋ
*ŋoŋ

Phono-semantic compound (形聲, OC *ŋo) : phonetic  (OC *ŋo, *ŋos) + semantic  (heart) – stupid.

Pronunciation • Dialectal data
Variety Location
Mandarin Beijing /y³⁵/
Harbin /y⁴⁴/
Tianjin /y⁴⁵/
Jinan /y²¹³/
Qingdao /y²¹³/
Zhengzhou /y⁴²/
Xi'an /y²⁴/
Xining /y²⁴/
Yinchuan /y⁵³/
Lanzhou /y¹³/
Ürümqi /y²¹³/
Wuhan /y²¹³/
Chengdu /y³¹/
Guiyang /i²¹/
Kunming /i³¹/
Nanjing /y²⁴/
Hefei /zz̩ʷ⁵⁵/
Jin Taiyuan /y¹¹/
Pingyao /y¹³/
Hohhot /y³¹/
Wu Shanghai /ȵy²³/
Suzhou /ȵy¹³/
Hangzhou /ɦz̩ʷ²¹³/
Wenzhou /ȵy³¹/
Hui Shexian /ny⁴⁴/
Tunxi /y⁴⁴/
Xiang Changsha /y¹³/
Xiangtan /y¹²/
Gan Nanchang
Hakka Meixian /ŋi¹¹/
Taoyuan /ŋi²⁴/
Cantonese Guangzhou /jy²¹/
Nanning /y²¹/
Hong Kong /jy²¹/
Min Xiamen (Min Nan) /gu³⁵/
Fuzhou (Min Dong) /ŋy⁵³/
Jian'ou (Min Bei) /ŋy⁴⁴/
Shantou (Min Nan) /ŋõ⁵⁵/
Haikou (Min Nan) /zi³¹/
/ŋai³¹/ 訓獃

Rime
Character
Reading # 1/1
Initial () (31)
Final () (24)
Tone (調) Level (Ø)
Openness (開合) Closed
Division () III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ŋɨo/
Pan
Wuyun
/ŋio/
Shao
Rongfen
/ŋio/
Edwin
Pulleyblank
/ŋuə̆/
Li
Rong
/ŋio/
Wang
Li
/ŋĭu/
Bernard
Karlgren
/ŋi̯u/
Expected
Mandarin
Reflex
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/1
No. 15919
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
0
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*ŋo/

Definitions

 1. foolish; stupid
 2. to fool; to dupe
 3. (humble) I

Compounds

 • 一得之愚
 • 上愚 (shàngyú)
 • 下愚
 • 下愚不移
 • 使貪使愚使贪使愚
 • 凡愚
 • 受愚
 • 大愚不靈大愚不灵
 • 大智如愚
 • 大智若愚 (dàzhìruòyú)
 • 愚不可及
 • 愚人 (yúrén)
 • 愚人節愚人节 (Yúrénjié)
 • 愚兄
 • 愚公 (Yúgōng)
 • 愚公之居
 • 愚公移山 (yúgōngyíshān)
 • 愚公谷
 • 愚劣
 • 愚呆
 • 愚夫
 • 愚夫愚婦愚夫愚妇
 • 愚夯
 • 愚妄 (yúwàng)
 • 愚婦愚妇
 • 愚孝
 • 愚弄 (yúnòng)
 • 愚弟
 • 愚忠
 • 愚意
 • 愚懦
 • 愚懵
 • 愚戇愚戆
 • 愚拙 (yúzhuō)
 • 愚昧 (yúmèi)
 • 愚昧無知愚昧无知
 • 愚民 (yúmín)
 • 愚民政策 (yúmín zhèngcè)
 • 愚氓
 • 愚氣愚气
 • 愚濫愚滥
 • 愚痴
 • 愚直
 • 愚眉肉眼
 • 愚笨 (yúbèn)
 • 愚者一得
 • 愚而好自用
 • 愚蒙
 • 愚蠢 (yúchǔn)
 • 愚見愚见
 • 愚迷
 • 愚鈍愚钝 (yúdùn)
 • 愚陋
 • 愚頑愚顽 (yúwán)
 • 愚騃
 • 愚魯愚鲁
 • 憃愚
 • 懦愚
 • 振警愚頑振警愚顽
 • 疏慵愚鈍疏慵愚钝
 • 肉眼愚晦
 • 肉眼愚眉
 • 至愚極陋至愚极陋
 • 藏愚
 • 賢愚不分贤愚不分
 • 鄉愚乡愚
 • 非愚則誣非愚则诬

Japanese

Kanji

(common “Jōyō” kanji)

 1. foolish

Readings

Compounds

 • 愚か (おろか)
 • 愚かしい (おろかしい)
 • 愚挙 (ぐきょ)
 • 愚行 (ぐこう)
 • 愚妻 (ぐさい)
 • 愚人 (ぐじん)
 • 愚図る (ぐずる)
 • 愚生 (ぐせい)
 • 愚痴 (ぐち)
 • 愚直 (ぐちょく)
 • 愚鈍 (ぐどん)
 • 愚昧 (ぐまい)
 • 愚民 (ぐみん)
 • 愚問 (ぐもん)
 • 愚劣 (ぐれつ)
 • 愚連隊 (ぐれんたい)
 • 愚弄 (ぐろう)
 • 闇愚 (あんぐ)
 • 凡愚 (ぼんぐ)
 • 万愚節 (ばんぐせつ)
 • 庸愚 (ようぐ)

Korean

Hanja

(u) (hangeul , revised u, McCune-Reischauer u, Yale wu)

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

Vietnamese

Han character

(ngu)

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.