Definify.com

Definition 2023


yàn

yàn

See also: yan, Yan, yán, Yàn, yān, Yān, yǎn, and þan

Mandarin

Romanization

yàn (Zhuyin ㄧㄢˋ)

 1. Pinyin transcription of
 2. Pinyin transcription of
 3. Pinyin transcription of ,
 4. Pinyin transcription of
 5. Pinyin transcription of
 6. Pinyin transcription of
 7. Pinyin transcription of
 8. Pinyin transcription of
 9. Pinyin transcription of
 10. Pinyin transcription of
 11. Pinyin transcription of
 12. Pinyin transcription of
 13. Pinyin transcription of
 14. Pinyin transcription of
 15. Pinyin transcription of 嬿
 16. Pinyin transcription of
 17. Pinyin transcription of
 18. Pinyin transcription of
 19. Pinyin transcription of
 20. Pinyin transcription of
 21. Pinyin transcription of
 22. Pinyin transcription of
 23. Pinyin transcription of
 24. Pinyin transcription of
 25. Pinyin transcription of
 26. Pinyin transcription of
 27. Pinyin transcription of
 28. Pinyin transcription of
 29. Pinyin transcription of
 30. Pinyin transcription of
 31. Pinyin transcription of
 32. Pinyin transcription of
 33. Pinyin transcription of
 34. Pinyin transcription of
 35. Pinyin transcription of
 36. Pinyin transcription of
 37. Pinyin transcription of
 38. Pinyin transcription of
 39. Pinyin transcription of ,
 40. Pinyin transcription of
 41. Pinyin transcription of
 42. Pinyin transcription of
 43. Pinyin transcription of
 44. Pinyin transcription of
 45. Pinyin transcription of
 46. Pinyin transcription of
 47. Pinyin transcription of
 48. Pinyin transcription of ,
 49. , , : beautiful, sexy, voluptuous
 50. Pinyin transcription of
 51. Pinyin transcription of
 52. Pinyin transcription of
 53. Pinyin transcription of
 54. Pinyin transcription of
 55. Pinyin transcription of
 56. Pinyin transcription of
 57. Pinyin transcription of
 58. Pinyin transcription of
 59. Pinyin transcription of
 60. Pinyin transcription of
 61. Pinyin transcription of
 62. Pinyin transcription of
 63. Pinyin transcription of
 64. Pinyin transcription of
 65. Pinyin transcription of
 66. Pinyin transcription of
 67. Pinyin transcription of
 68. Pinyin transcription of
 69. Pinyin transcription of
 70. Pinyin transcription of
 71. Pinyin transcription of
 72. Pinyin transcription of
 73. Pinyin transcription of
 74. Pinyin transcription of
 75. Pinyin transcription of
 76. Pinyin transcription of
 77. Pinyin transcription of
 78. Pinyin transcription of
 79. Pinyin transcription of ,
 80. Pinyin transcription of
 81. Pinyin transcription of
 82. Pinyin transcription of
 83. Pinyin transcription of
 84. Pinyin transcription of
 85. Pinyin transcription of
 86. Pinyin transcription of
 87. Pinyin transcription of
 88. Pinyin transcription of
 89. Pinyin transcription of
 90. Pinyin transcription of
 91. Pinyin transcription of
 92. Pinyin transcription of
 93. Pinyin transcription of
 94. Pinyin transcription of
 95. Pinyin transcription of